– Xem thông tin nhân vật

Mã:
use MuOnline
select * from character
where name ='ten nhan vat'

– Tăng giảm 10 Reset và Relife cho nhân vật

Mã:
use MuOnline
update character
set Resets = Resets + 10,Clevel = 400
where name ='ten nhan vat'

use MuOnline
update character
set Relifes = Relifes + 10
where name ='ten nhan vat'

– Xóa toàn bộ để lại db trống

Mã:
delete character 

Delete AccountCharacter

Delete GuildMember

Delete Guild

Delete MEMB_INFO

Delete MEMB_STAT

Delete T_CGuid

Delete T_CurCharName

Delete T_FriendList

Delete T_FriendMail

Delete T_FriendMain

Delete T_MasterLevelSystem

Delete warehouse

Delete VI_CURR_INFO

– Xóa hết chỉ chừa lại tài khoản trống

Mã:
delete character 

Delete AccountCharacter

Delete GuildMember

Delete Guild

Delete MEMB_STAT

Delete T_CGuid

Delete T_CurCharName

Delete T_FriendList

Delete T_FriendMail

Delete T_FriendMain

Delete T_MasterLevelSystem

Delete warehouse

Delete VI_CURR_INFO

– Tăng điểm master cho nhân vật

Mã:
use MuOnline
update T_MasterLevelSystem
set MASTER_LEVEL = 200,ML_EXP = 200,ML_NEXTEXP = 200,ML_POINT = 200
where CHAR_NAME = 'tên nhân vật'

– – Tăng điểm master cho cả Server

Mã:
use MuOnline
update T_MasterLevelSystem
set MASTER_LEVEL = 200,ML_EXP = 200,ML_NEXTEXP = 200,ML_POINT = 200

– Chỉnh số điểm cộng cho nhân vật về 0

Mã:
UPDATE Character
SET LevelUpPoints=('0')
WHERE LevelUpPoints>0

– Tự động reset

Mã:
UPDATE Character
SET cLevel=('1') , experience=('0')
WHERE cLevel>349

-Chỉnh tài khoản admin thành tài khoản thường

Mã:
UPDATE Character
SET CtlCode=('0')
WHERE CtlCode='32' OR CtlCode='8'

-Mở khóa tài khoản cho tất cả nhân vật

Mã:
               UPDATE Character
SET CtlCode=('0')
WHERE CtlCode=('1')

-Chỉnh lại toàn bộ số lần reset về 0

Mã:
UPDATE Character
SET Resets=('0')
WHERE Resets>0

– Xóa thùng đồ

Mã:
               UPDATE warehouse
SET Items=('')

– Xóa thùng đồ cá nhân

Mã:
UPDATE Character
SET Inventory=('')

– Sửa lỗi hiển thị gamer online trên web

Mã:
               UPDATE MEMB_STAT
SET Connect_Stat='0'
WHERE Connect_Stat>0

– Sửa lỗi kẹt map

Mã:
UPDATE Character
SET MapNumber=('0'), MapPosX=('125'), MapPosY=('125')
WHERE MapNumber=('5')

– Sửa lỗi âm điểm Guild

Mã:
UPDATE Guild
SET G_Score=('0')
WHERE G_Score<-1

-Tăng điểm point cho thành viên

Mã:
UPDATE Character
SET Strength='số point'
WHERE strength<18

UPDATE Character
SET Dexterity='số point'
WHERE Dexterity<16

UPDATE Character
SET Vitality='số point'
WHERE Vitality<16

UPDATE Character
SET Energy='số point'
WHERE Energy<16

– Xóa Pk

Mã:
UPDATE Character
SET PkLevel = ('0'), PkTime = ('0'), PkCount = ('0')
Where PkLevel>2

-Chỉnh tiền cho thành viên

Mã:
UPDATE Character
SET Money='2000000000'
WHERE Money<-1

– Loại bỏ số ID cá nhân

Mã:
UPDATE MEMB_INFO
SET sno__numb=('')
WHERE sno__numb>1

– Xóa thành viên không có Guild (bang hội chỉ có 1 GM)

Mã:
alter table guild nocheck constraint all
alter table guildmember nocheck constraint all
delete from guild
where EXISTS (
SELECT m.G_Name,count(*) as memb from GuildMember m
where guild.g_name=m.G_name
group by m.G_Name
having count(*) <2
)

– Xóa guildmember với guild không (khi bạn chỉnh sửa sai sau đó làm cho lỗi)

Mã:
alter table guild nocheck constraint all
alter table guildmember nocheck constraint all
delete from guildmember
where NOT EXISTS (
SELECT * from Guild
where guild.g_name=guildmember.G_name
)

– Top 10 Guild(thành viên)

Mã:
SELECT top 10 g.g_name,count(all m.g_name)as thanhvien from Guild as g join Guildmember as m
on g.g_name like m.g_name
group by g.g_Name
having count(*) > 20
order by count(*) DESC

– Top 5 guild tính theo số lần rs của thành viên trong G

Mã:
select top 5 g.g_name,sum(c.resets) as reset from guildmember g join character c
on g.name like c.name
group by g.g_name
order by reset desc

-Top 5 online

Mã:
select top 10 c.name,resets,s.onlinehours from character c full join memb_stat s
on c.accountid=s.memb___id
where (c.accountid in ( select top 10 memb___id from memb_stat
order by onlinehours desc ))
and (c.name in ( select top 1 c.name from character c where c.accountid=s.memb___id order by resets desc))
order by onlinehours desc

– Top reset trung bình (mỗi người chơi trong guild). Chỉnh sửa 10 đến giá trị mà bạn muốn. Đó là giá trị của các thành viên của guild

Mã:
select top 5 g.g_name,sum(c.resets)/count(all g.g_name) as reset from guildmember g join character c
on g.name like c.name
group by g.g_name
having count(all g.g_name)>10
order by reset desc

– Đổi tên tài khoản (account )

Mã:
select * from accountcharacter
where id='9242085'
 
update accountcharacter
set id='ha1710' 
where id='9242085'
 
select * from accountcharacter
where id='ha1710'
-----------------------
select * from character
where accountid='9242085'
 
update character
set accountid='ha1710' 
where accountid='9242085'
 
select * from character
where accountid='ha1710'
----------------------
select * from memb_info
where memb___id='9242085'
 
update memb_info
set memb___id='ha1710' 
where memb___id='9242085'
 
select * from memb_info
where memb___id='ha1710'
----------------------
select * from memb_stat
where memb___id='9242085'
 
update memb_stat
set memb___id='ha1710' 
where memb___id='9242085'
 
select * from memb_stat
where memb___id='ha1710'
-----------------------
select * from warehouse
where accountid='9242085'
 
update warehouse
set accountid='ha1710' 
where accountid='9242085'
 
select * from warehouse
where accountid='ha1710'

– Xóa tài khoản không có nhiều kết nối từ 01/06/2010

Mã:
delete from memb_info
where memb___id in (
select memb___id from memb_stat where disconnecttm<'2010-06-01')
 
delete from accountcharacter
where id in (
select memb___id from memb_stat where disconnecttm<'2010-06-01')
 
delete from character
where accountid in (
select memb___id from memb_stat where disconnecttm<'2010-06-01')
 
delete from warehouse
where accountid in (
select memb___id from memb_stat where disconnecttm<'2010-06-01')

– xóa tài khoản mà không có connect (tài khoản trống) hoặc lâu năm không có connect

Mã:
delete from memb_info
where memb___id not in (
select memb___id from memb_stat)
 
delete from accountcharacter
where id not in (
select memb___id from memb_stat)
 
delete from character
where accountid not in (
select memb___id from memb_stat)
 
delete from warehouse
where accountid not in (
select memb___id from memb_stat)

– Character không có trong tài khoản

Mã:
select accountid,character.name from character where accountid in (
select accountid from character
where name not in (select gameid1 from accountcharacter where id=accountid )
and name not in (select gameid2 from accountcharacter where id=accountid )
and name not in (select gameid3 from accountcharacter where id=accountid )
and name not in (select gameid4 from accountcharacter where id=accountid )
and name not in (select gameid5 from accountcharacter where id=accountid )
)

– Back up server

Mã:
BACKUP LOG muonline WITH NO_LOG
 
USE [Muonline]
GO
--shrinking
DBCC SHRINKDATABASE(N'Muonline')
 
Declare @dateBackup Varchar(100)
Set @dateBackup = 'c:\muonline_' +
Convert(varchar, datepart( year , Getdate() )) + '-'+
Convert( varchar , datepart( month , Getdate() ) ) + '-'+
Convert( varchar, datepart( day , Getdate() ) ) + '.bak'
--saving backup with name and date.
BACKUP DATABASE [Muonline] TO DISK = @dateBackup WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'Muonline-Full Database Backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10
GO

– xóa guild, thành viên guild mà bị sai

Mã:
     alter table guild nocheck constraint all
alter table guildmember nocheck constraint all
delete from guild
where g_master not in ( select name from character )
delete from guildmember
where name not in ( select name from character )
delete from guildmember
where G_Name not in ( select G_name from guild )

– Tạo tài khoản

Mã:
--Tao account
use MuOnline
insert into MEMB_INFO (memb___id,memb__pwd,mail_addr,sno__numb,ctl1_code,bloc_code,memb_name)
VALUES('abc123','matkhau','abc123@yahoo.com',123456789123456789,0,0,'proab')

–Kích 1 tài khoản bi treo

Mã:
-- Kick 1 tai khoan bi treo acc - hoac 1 tai khoan dang Online
use MuOnline
update MEMB_STAT
set ConnectStat = 0
where memb___id = 'adminpro'

— Up điểm Master cho nhân vật ở Server SCF có tên …

Mã:
UPDATE Character
SET SCFMasterLevel = 200, SCFMasterPoints = 200
where name='Tên Nhân Vật'

–Tặng điểm master cho tất cả nhân vật ở Server SCF

Mã:
UPDATE Character
SET SCFMasterLevel = 200, SCFMasterPoints = 200

— DK có combo ko phải làm nv khi lên 220

Mã:
UPDATE Character set Quest=0xAAFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
    WHERE NAME ='tên nv' and class ='18'

–DW có Nova ko phải làm nv khi lên 220

Mã:
UPDATE Character set Quest=0xEAFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
    WHERE NAME ='tên nv' and class ='2'

@: nếu là SCF thì thay chữ Quest = SCFCustomQuest
— Block 1 nhân vật nào đó

Mã:
UPDATE Character
SET CtlCode=('1')
WHERE NAME ='tên nv'

— skill cuồng nộ sum

Mã:
use MuOnline
update DefaultClassType
set MagicList= 0xDA0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000  FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF  0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF00  00FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000  FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF0000FF 0000FF00
where class='80'

— Tìm Đồ Full Trong Server

Mã:
select * from warehouse
where (charindex (0xbf, items) %16=8)
or (charindex (0xff, items) %16=8)
or (charindex (0x7f, items) %16=8)
or (charindex (0x3f, items) %16=8)
or (charindex (0x9f, items) %16=8)
or (charindex (0x8f, items) %16=8)
or (charindex (0x9e, items) %16=8)
or (charindex (0x9d, items) %16=8)
or (charindex (0xbd, items) %16=8)
or (charindex (0xbc, items) %16=8)
or (charindex (0xba, items) %16=8)
or (charindex (0xbb, items) %16=8)
or (charindex (0xb7, items) %16=8)
or (charindex (0xaf, items) %16=8)
select * from extwarehouse
where (charindex (0xbf, items) %16=8)
or (charindex (0xff, items) %16=8)
or (charindex (0x7f, items) %16=8)
or (charindex (0x3f, items) %16=8)
or (charindex (0x9f, items) %16=8)
or (charindex (0x8f, items) %16=8)
or (charindex (0x9e, items) %16=8)
or (charindex (0x9d, items) %16=8)
or (charindex (0xbd, items) %16=8)
or (charindex (0xbc, items) %16=8)
or (charindex (0xba, items) %16=8)
or (charindex (0xbb, items) %16=8)
or (charindex (0xb7, items) %16=8)
or (charindex (0xaf, items) %16=8)
select * from character
Advertisements