B1: Bạn phải chắc chắn là đã bật “Human Verification” tại: Settings -> Human Verification Options -> Ảnh xác nhận

B2: Groups -> “Chọn nhóm muốn bật Human Verification -> Edit Usergroup -> Usergroup Options -> Require Human Verification on Configured Actions -> Yes

B3: Vào Human Verified Actions -> chọn Post

Thành quả:

[​IMG]
Advertisements